СЕРВІСНИЙ ДОГОВІР № __-СД-JAC-21

м. Київ, Україна«__» грудня 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖАК УКРАЇНА» (ТОВ «ДЖАК УКРАЇНА»), що зареєстроване і діє відповідно до чинного законодавства України, далі іменоване «Дистриб’ютор», в особі Генерального директора Хромець Світлани Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

____________________________________________ (____ «____________________________________»), що зареєстроване і діє відповідно до чинного законодавства України, іменоване надалі «Сервісне підприємство», в особі ___________________________________, що діє на підставі ______________, з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», беручи до уваги те, що Дистриб’ютор володіє ексклюзивними правами для організації і здійснення збуту автомобілів JAC виробництва ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., LTD. (м. Хефей, Китайська Народна Республіка) та автомобілів марки JAC зібраних за ліцензією Виробника на території України іншими виробниками, а також оригінальних запасних частин і комплектуючих, та бажає організувати збут, просування та маркетинг Продукції на узгодженій території, а також враховуючи бажання Сервісного підприємства отримати право на закупівлю у Дистриб’ютора та продаж Продукції на узгодженій території, який має для організації такого збуту міцну фінансову основу, уклали цей Сервісний договір № __-СД-JAC-21 від __.12.2020 року (далі по тексту – Договір), про наступне:

СТАТТЯ 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

При вживанні в цьому Договорі наступні терміни мають, відповідно, наступні значення. Слова, зазначені в однині, можуть тлумачитись як слова, зазначені в множині, і навпаки залежно від того, що потрібно за контекстом:

 • Автомобілі –автомобілі маркиJAC виробництва Виробника та автомобілі марки JAC зібрані за ліцензією Виробника на території України іншими виробниками, дистрибуцію яких здійснює Дистриб’ютор і які є власністю Дистриб’ютора та які поставляються Дистриб’ютором Дилеру в межах окремо укладених Сторонами договорів поставки.
 • Виробник – ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., LTD. (м. Хефей, Китайська Народна Республіка) та/або Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №2» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» (ДП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан Моторс»).
 • Споживач – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридичнаособа, яка придбала Продукцію або замовила чи отримала Послуги.
 • Продукція –оригінальні запасні частини і аксесуари, що поставляються Дистриб’ютором Сервісному підприємству в рамках окремо укладених Сторонами договорів поставки.
 • Послуги – послуги що надає Сервісне підприємство з Передпродажної підготовки, Гарантійного і Технічного обслуговування Автомобілів.
 • Передпродажна підготовка – комплекс робіт відповідно до ДСТУ 2323-93 «Автомобілі і мототехніка. Передпродажна підготовка».
 • Післяпродажне обслуговування – обслуговування Автомобілів, пов’язане з проведенням гарантійних і комерційних ремонтів Автомобілів, а також їх технічного обслуговування в гарантійний та післягарантійний період експлуатації.
 • Територія – населені пункти та/або території, на яких Сервісне підприємсвто може виконувати свої зобов’язання перед Дистриб’ютором як за цим Договором, так і за іншими договорами, що Сторони укладуть на виконання умов цього Договору, розмір території узгоджується і затверджується Сторонами.
 • Знаки для товарів та послуг – торговельні марки, торговельні найменування, сервісні знаки та інші написи, емблеми, які використовуються для вирізнення Продукції, інструменту, устаткування, ексклюзивним власником яких є Виробник, який надає право використання маркувальних знаків Дистриб’ютору на підставі укладеного з Виробником ексклюзивного дистриб’юторського договору та інших договорів.
 • Сервісні стандарти – комплекс вимог Виробника та/або Дистриб’ютора до Сервісного підприємства, що забезпечують виконання Сервісним підприємством покладених на нього, згідно підписаних Сторонами договорів, функцій та обов’язків, та які орієнтовані на задоволення потреб Споживачів і створення позитивного іміджу Продукції, Послуг, Сервісного підприємства, Виробника та Дистриб’ютора. 
 • Збут – координація і реалізація Продукції на Території.
 • Коефіцієнт відповідності – показник, що визначає рівень відповідності Сервісного підприємства вимогам Сервісних стандартів з урахуванням долі кожного стандарту в Сервісних стандартах. Визначається за результатом оцінки Сервісного підприємства.
 • Процедури – бюлетені, листи, повідомлення, інструкції, порядки, розпорядження, що містять  умови замовлення і продажу Продукції та надання Послуг, і є обов’язковими до виконання Сервісним підприємством.
 • Рекламна кампанія – комплекс рекламних заходів, що проводяться у певний період у межах єдиної програми з метою рекламування послуг з реалізації Продукції та надання Послуг.
 • Рекламна продукція – це засоби рекламного звернення, включаючи різновиди сувенірної, друкованої та зовнішньої реклами, що містять певну інформацію та елементи фірмового стилю Виробника, спрямовані на залучення уваги до послуг з реалізації Продукції та надання Послуг з метою стимулювання збуту та формування сприятливого іміджу Продукції.
 • Запасні частини – оригінальні запасні частини і комплектуючі виробництва Виробника та запасні частини, деталі, вузли, агрегати, приналежності, інструменти та обладнання до Автомобілів, погоджені Сторонами.
 • Технічне обслуговування – комплекс технічних операцій по регламентному обслуговуванню, відновленню справності, працездатності, товарного вигляду Автомобілів та (або) відновлення ресурсів виробів або їх складових частин Автомобілів у гарантійний та післягарантійний періоди їх експлуатації, включаючи передпродажну підготовку, що проводиться в обсязі передбаченому переліком робіт, розробленим Дистриб’ютором та/або Виробником у відповідності з нормативними приписами та чинним законодавством України.
 • Зарекламовані деталі – несправні складові частини (запасні частини, деталі, вузли, агрегати і т.д.) Автомобіля, які були замінені Виконавцем при здійсненні Гарантійного обслуговування Автомобілів;
 • Директиви та інформаційні листи – надані у письмовій формі Сервісному підприємству обов’язкові до виконання у встановлені терміни вказівки Дистриб’ютора стосовно окремих положень Договору, реалізації Продукції, здійсненню обслуговування Автомобілів чи інших зобов’язань Сервісного підприємства.
 • Рекомендовані роздрібні ціни – ціни на Продукцію, що рекомендуються та надаються Дистриб’ютором Сервісному підприємству, який здійснює її реалізацію, та які є обов’язковими для застосування Сервісним підприємством при здійсненні ним маркетингу і продажу Продукції.

СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Дистриб’ютор призначає Сервісне підприємство для реалізації Запасних частин та проведення передпродажної підготовки, гарантійного та післяпродажного обслуговування Автомобілів Виробника на території ____________________________.

2.2 Сервісне підприємство зобов’язується протягом визначеного цим Договором строку здійснювати і організовувати просування на ринку та Збут Продукції на Території, для чого, зокрема, придбавати Продукцію у Дистриб’ютора, на умовах окремо укладених Сторонами договорів поставки.

2.3 На період дії цього Договору Сервісне підприємство має право іменувати себе офіційним Сервісним підприємством Автомобілів на Території.

2.4 При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Сторони будуть діяти сумлінно і чесно.

2.5 Цей Договір не вважається ексклюзивним, у зв’язку з цим Дистриб’ютор залишає за собою право на укладення подібних договорів з іншими Сервісного підприємствами для здійснення координації та реалізації Продукції на Території.

Стаття 3. Права та обов’язки Сторін

3.1 Сервісне підприємство зобов’язано:

3.1.1 Приймати та оплачувати Продукцію в порядку і на умовах даного Договору;

3.1.2 Жодним чином не укладати, не вести переговори, в тому числі і листування, чи будь-яким іншим чином не здійснювати будь яких дій спрямованих на укладення субсервісних чи агентських договорів з третіми особами, предметом яких є показ та/або реалізація Продукції, надання Послуг, без отримання на це відповідного письмового погодження Дистриб’ютора;

3.1.3 Самостійно відповідно до умов цього Договору, а також Директив та інформаційних листів, Процедур Дистриб’ютора, здійснювати необхідні заходи, спрямовані на організацію просування на ринку та Збут Запасних частин на Території;

3.1.4 Діяти в рамках цього Договору за свій власний рахунок і на свій власний ризик;

3.1.5 Сприяти представникам, спеціалістам, інспекторам або уповноваженим особам Дистриб’ютора та/або Виробника в організації їх роботи на Території, сприяти відвіданню ними спільно з представниками Сервісного підприємства, станцій і постів сервісній мережі та мережі Збуту;

3.1.6 Здійснювати придбання та подальший Збут Продукції, в обсягах, погоджених і підписаних Сторонами в Додатках до цього Договору;

3.1.7 Сплачувати всі податки, збори, мита, інші платежі, що виникають при веденні ним господарської діяльності підприємства з організації просування на ринку, Збуту, придбання Продукції і т.д.;

3.1.8 Інформувати Дистриб’ютора про всю важливу інформацію, яка стане йому відомою і яка має відношення до діяльності Сервісного підприємства, а також належним чином інформувати Дистриб’ютора про ринковий попит на Продукцію і його стан в межах Території;

3.1.9 Договори технічного обслуговування Автомобілів, які укладаються між Сервісним підприємством і Споживачами, не повинні суперечити умовам цього Договору, та вимогам чинного на законодавства України;

3.1.10 Мати власні або орендовані площі для організації виставкової експозиції, демонстрації, зберігання Продукції і мати власну або орендовану станцію технічного обслуговування та надавати Послуги з Гарантійного і Технічного обслуговування Автомобілів;

3.1.11 Забезпечити рекламу Продукції в обсязі, необхідному для їх просування на Території;

3.1.12 Здійснювати реалізацію Продукції Споживачам, згідно Реєстрів рекомендованих роздрібних цін, які є обов’язковими для Сервісного підприємства;

3.1.13 Надавати Споживачам гарантійний термін експлуатації Продукції не менше гарантійного терміну, наданого Виробником;

3.1.14 Виконувати рекомендації отримані від Дистриб’ютора або його уповноважених представників, що стосуються форм і методів роботи по просуванню і Збуту Продукції на Території, а також підготовки персоналу Сервісного підприємства у відповідності з Процедурами, Директивами та Інформаційними листами Дистриб’ютора;

3.1.15 З метою максимального Збуту Продукції на Території, підтримувати на своїх складських площах Нормативний запас Запасних частин, відповідно до затверджених Сторонами обсягів закупівель. Коефіцієнт Нормативного запасу Запасних частин приймається Сторонами не менше ніж 2,0 від планового об’єму Збуту за місяць;

3.1.16 Без попереднього письмового дозволу Дистриб’ютора не надавати, не виробляти, не розміщувати або не продавати на Території будь-яку продукцію, що конкурує з Продукцією, протягом усього строку дії цього Договору;

3.1.17 Встановлювати у відповідних місцях на своїх площах та підтримувати належний стан Знаків для товарів і послуг визначених у керівництві з використання фірмового стилю торгової марки JAC (далі – Брендбук), а також виконувати інші вимоги періодичних програм Дистриб’ютора по ідентифікації Сервісних підприємств;

3.1.18 Дотримуватися вимог Дистриб’ютора із здійснення Технічного обслуговування;

3.1.19 Здійснювати діяльність в межах цього Договору з використанням фірмового стилю торгової марки JAC, визначеного в Брендбуці, який наданий Сервісному підприємству Дистриб’ютором на момент укладення цього Договору;

3.1.20 Здійснювати за власний рахунок їх Передпродажну підготовку і перевірку Автомобілів, згідно ДСТУ 2323-93 «Автомобілі і мототехніка. Передпродажна підготовка»;

3.1.21 Своїми силами забезпечити належне виконання претензійно-позовної роботи з Споживачами, включаючи безпосередню участь (представництво) в судових або інших уповноважених державних органах України. Сервісне підприємство докладе належних зусиль для обмеження, а так само зробить всі інші необхідні дії для того, щоб убезпечити Дистриб’ютора від будь-яких претензій, скарг, позовів Споживачів пов’язаних з Продукцією;

3.1.22 Розробити і не пізніше 1 (першого) грудня поточного року погодити з Дистриб’ютором план на наступний рік, що повинен містити в собі:

 • маркетингову стратегію та рекламну діяльність з просування Продукції в межах Території;
 • план заходів, спрямованих на збільшення долі ринку та якості сервісних Послуг на Території;
 • план розвитку торгово-сервісної мережі Сервісного підприємства на Території;
 • організаційно-правову структуру Сервісного підприємства;
 • план навчання персоналу Сервісного підприємства;
 • інші питання, які Дистриб’ютор або Сервісне підприємство вважатимуть за доцільне відобразити та узгодити.

3.1.23 Підтримувати кваліфікацію і чисельність свого персоналу та відповідність його рекомендаціям Дистриб’ютора з метою забезпечення виконання умов цього Договору;

3.1.24 Організовувати навчання свого персоналу з усіх напрямків співробітництва з Дистриб’ютором. Дистриб’ютор не несе відповідальність за виплату компенсації персоналу Сервісного підприємства під час відвідування навчання/курсів, а також за проїзд і проживання; 

3.1.25 Створювати всі необхідні умови для постійного підвищення рівня підготовки персоналу, в т.ч. направляючи його на навчання/курси, що проводяться Дистриб’ютором;

3.1.26 На вимогу Дистриб’ютора припинити допуск до роботи визначених категорій персоналу, зокрема: менеджерів з продажу, майстра столу замовлень, фахівців з діагностики і ремонту двигуна, електроустаткування, трансмісії, інженера по гарантії, що не пройшли навчання і не відповідають вимогам Дистриб’ютора та/або Виробника;

3.1.27 Дотримуватись правил та положень на ринку Збуту, в межах узгодженої Сторонами Території, що встановлені Виробником Продукції та належним чином доведені Дистриб’ютором до відома Сервісного підприємства.

3.2 Сервісне підприємство має право:

3.2.1 Здійснювати Збут Продукції та надання Послуг з Технічного обслуговування Автомобілів на Території;

3.2.2 За попереднім письмовим погодженням з Дистриб’ютором, залучати третіх осіб до виконання своїх зобов’язань, пов’язаних з предметом цього Договору. При цьому Сервісне підприємство несе відповідальність за роботу третіх осіб як за свою власну;

3.2.3 Бути представленим на сайті Дистриб’ютора, як офіційне Сервісне підприємство на Території із зазначенням адреси здійснення Збуту;

3.2.4 Розміщувати замовлення на поставку Продукції на умовах даного Договору;

3.2.5 Користуватися інформаційною (технічною, методичної, консультаційної) підтримкою Дистриб’ютора з метою виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

3.3 Дистриб’ютор зобов’язаний:

3.3.1 Консультувати Сервісного підприємства про форми організації Збуту, маркетингу та розвитку торгово-сервісної мережі;

3.3.2 Не розголошувати таємницю комерційної та виробничої діяльності Сервісного підприємства і будь-яку іншу конфіденційну і комерційну інформацію, отриману від Сервісного підприємства відповідно з цим Договором, окрім конфіденційної або комерційної інформації Сервісного підприємства, що надається Дистриб’ютором на вимогу Виробника Продукції або на вимогу компетентних державних органів України;

3.3.3 Оплачувати (відшкодовувати) Виконавцю надані Послуги з Гарантійного обслуговування Автомобілів, відповідно до умов цього Договору

3.3.4 Виконувати інші обов’язки, покладені на нього цим Договором.

3.4 Дистриб’ютор має право:

3.4.1 Перевірити в будь-який час хід виконання Сервісним підприємством своїх зобов’язань, пов’язаних з цим Договором, не втручаючись в його господарську діяльність;

3.4.2 Встановлювати ціни на Продукцію та доводити їх до відома Сервісного підприємства, шляхом направлення останньому за допомогою засобів факсимільного зв’язку або електронної пошти, відповідних повідомлень з прас-листами цін на Продукцію.

3.4.3 Якщо Сервісне підприємство не змогло своєчасно внести оплату за поставлену Продукцію, Дистриб’ютор має право призупинити поставку Сервісному підприємству наступних партій Продукції до моменту повного розрахунку за поставлену раніше Продукції та сплати Сервісним підприємством передбачених цим Договором штрафних санкцій.

Стаття 4. Порядок оцінки Сервісного підприємства Дистриб’ютором

4.1 Сторони визнають, що Дистриб’ютор несе відповідальність за створення мережі сервісних підприємств і що дії кожного Сервісного підприємства впливають на загальний успіх та імідж діяльності Дистриб’ютора. Сторони також визнають, що для того, щоб ефективно продавати і проводити Технічне обслуговування Автомобілів, а також з метою ефективного проведення сервісних операцій, Сервісне підприємство і Дистриб’ютор повинні постійно проводити оцінку дій Сервісного підприємства з метою визначення питань, що вимагають удосконалення. В залежності від рівня відповідності Сервісного підприємства комплексу вимог, викладених у Сервісних стандартах, визначається розмір Коефіцієнту відповідності Сервісного підприємства.

4.2 З метою надання допомоги Сервісному підприємству в проведенні оцінки обсягів продажів і наданих Послуг, оцінки виконання Сервісним підприємством своїх обов’язків і з метою забезпечення того, щоб продажі і Технічне обслуговування Сервісним підприємством Продукції, а також виконання ним своїх обов’язків підтримувало і зміцнювало імідж Дистриб’ютора та Виробника, Сервісного підприємства і інших дилерів, сервісних підприємств Дистриб’ютора, Дистриб’ютор буде періодично проводити оцінку Сервісного підприємства відповідно до Сервісних стандартів.

4.3 Періодичність і форма проведення оцінки Сервісного підприємства. Проведення оцінки Сервісного підприємства здійснюється протягом місяця з дати підписання цього Договору. В подальшому проведення оцінки може бути ініційовано Сервісним підприємством або Дистриб’ютором у будь-який час, коли представники Дистриб’ютора відвідують або запрошені відвідати Сервісне підприємство, але не частіше одного разу в квартал і не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку нового кварталу. Проведення оцінки Сервісного підприємства здійснюється за допомогою заповнення відповідних форм Сервісних стандартів.

4.4 Дистриб’ютор може проводити порівняння критеріїв діяльності Сервісного підприємства з діяльністю інших сервісних підприємств Дистриб’ютора і може використовувати рейтинги, категорування чи процентне вираження для відображення відповідного рівня діяльності Сервісного підприємства за критеріями, порівнюваними з іншими Сервісного підприємствами Дистриб’ютора.

4.5 Проведення оцінки Сервісного підприємства може здійснюватися з використанням опитувань Споживачів, при відвіданні Сервісного підприємства уповноваженими співробітниками Дистриб’ютора, методом самооцінки Сервісного підприємства, з подальшим підтвердженням отриманих даних уповноваженим співробітником Дистриб’ютора, та інших методів, що Дистриб’ютор вважатиме за доцільне застосувати в залежності від критеріїв і предмета, по яких буде проводитись така оцінка.

Стаття 5. Права та обов’язки Сторін в окремих областях взаємин

5.1 Умови поставки і розрахунку за Продукцію

5.1.1 Поставка і розрахунки за Продукції між Сторонами здійснюється в кількості і за цінами, що зазначені в рахунках на Продукцію, з урахуванням положень цього Сервісного договору та на умовах, визначених до цього Договору, або на інших умовах, визначених Дистриб’ютором.

5.1.2 Сторони погоджують розміри закупок Продукції по місяцям, на календарний рік.

5.1.3 Дистриб’ютор зобов’язаний інформувати Сервісне підприємство про рівень Рекомендованих роздрібних цін на Продукцію. У разі зміни рівня Рекомендованих роздрібних цін на Продукцію, Дистриб’ютор за 3 (три) дні до їх зміни, повідомляє про це Сервісне підприємство.

5.1.4 Сервісне підприємство шляхом направлення Дистриб’ютору письмового замовлення (далі – Заявка) щомісяця або у інші терміни узгоджені Сторонами, зобов’язаний повідомити Дистриб’ютора про плановані обсяги закупівель Продукції, у межах договорів поставки.

5.1.5 Рівень рекомендованих роздрібних цін надається Сервісному підприємству Дистриб’ютором. Дистриб’ютор має право в односторонньому порядку змінювати рівень Рекомендованих роздрібних цін. Про зміну Рекомендованих роздрібних цін, Дистриб’ютор зобов’язаний повідомити Сервісне підприємство не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні, повідомлення про зміну Рекомендованих роздрібних цін направляються Сервісному підприємству за допомогою електронної пошти або факсимільного зв’язку.

5.1.6 Дистриб’ютор може надавати Сервісному підприємству Продукцію як виставкові екземпляри без передачі права власності. Передача Продукції як виставкових зразків здійснюється на підставі договорів відповідального зберігання.

5.1.7 Інші умови поставки та розрахунків за Продукцію можуть бути визначені додатковими угодами або окремими Додатками до цього Договору.

5.1.8 Обов’язок Дистриб’ютора щодо поставки конкретної Продукції у будь-якому випадку виникає тільки за умови погодження та підтвердження відповідного замовлення Сервісного підприємства.

5.2 Маркетинг і Реклама

5.2.1 Сервісне підприємство в обов’язковому порядку письмово погоджує з Дистриб’ютором всі рекламні матеріали до моменту передачі їх засобам масової інформації та розміщення в мережі  Інтернет.

5.2.2 Сервісне підприємство, при здійсненні маркетингу і продажів Продукції за допомогою реклами, засобів масової інформації, сторінок і сайтів в мережі Інтернет, забезпечує збереження Рекомендованих роздрібних цін на Продукцію. У разі порушення Сервісним підприємством даної вимоги, Дистриб’ютор має право вимагати збільшити витрати на рекламу на суму неузгодженого збільшення Рекомендованих роздрібних цін. Такі зміни жодним чином не звільняють Сервісного підприємства від його обов’язків за цим Договором.

5.3 Інформація та звітність

5.3.1 Сервісне підприємство зобов’язане вести облік проведення передпродажної підготовки, гарантійного та післяпродажного обслуговування згідно вимог відповідних процедур.

5.3.2 Сервісне підприємство інформує Дистриб’ютора про юридичний статус власного підприємства.

5.4 Післяпродажне обслуговування

5.4.1 Сервісне підприємство щорічно проводить аналіз задоволеності Споживачів способом, який Сторони погоджують з урахуванням Післяпродажного обслуговування для цілей визначення ступеня задоволеності Споживачів у відношенні Сервісного підприємства, а також вживає належні дії з усунення проблем, про які повідомляють Споживачі при опитуванні, протягом трьох місяців з моменту отримання ними результатів опитування, а також надає Дистриб’ютору звіт про хід робіт з урахуванням результатів виконаних дій з метою остаточного зведення до мінімуму незадоволення Споживачів.

5.4.2 Сервісне підприємство періодично оцінює і визначає рівень післяпродажного обслуговування Автомобілів у відповідності з рекомендаціями Дистриб’ютора/Виробника.

5.4.3 Сервісне підприємство несе відповідальність за обслуговування необхідної кількості засобів діагностики і засобів усунення експлуатаційних несправностей, рекомендованих Дистриб’ютором, за умови утримання у Сервісного підприємства, щонайменше однієї одиниці кожного виду інструментарію. Сервісне підприємство та треті особи, залучені Сервісним підприємством до виконання своїх зобов’язань за Договором зобов’язані мати у себе в наявності спеціальні засоби діагностики, необхідні їм для належного виконання умов цього Договору.

5.4.4 Сервісне підприємство (в тому числі треті особи залучені Сервісним підприємством) зобов’язаний постійно здійснювати навчання персоналу відповідним навичкам, у проведенні належним чином післяпродажного обслуговування Автомобілів. Сервісне підприємство (в тому числі треті особи залучені Сервісним підприємством) веде записи про навчання і технічному рівні персоналу, а також співпрацює з Дистриб’ютором з метою підвищення якості обслуговування до максимально можливого рівня.

5.4.5 Сервісне підприємство проводить відповідні заходи, на підставі свого положення на ринку, щодо кампаній по обслуговуванню, а також надає Дистриб’ютору щоквартальні звіти про результати поетапного проведення кампаній по обслуговуванню і про загальну кількість Запасних частин, що використовуються в кампаніях.

5.4.6 Сервісне підприємство зобов’язується утримуватися від передачі будь-яких функцій за цим Договором по Технічному обслуговуванню, а також функцій, що стосуються Запасних частин і додаткового обладнання, будь іншій особі без прямого схвалення Дистриб’ютора в письмовій формі.

5.5. Технічне обслуговування Автомобілів

5.5.1 З метою виконання цього Договору Сервісне підприємство (в тому числі треті особи залучені Сервісним підприємством) за власний рахунок придбавають та утримують необхідні складські приміщення торгове обладнання, транспортні засоби для доставки Продукції, засоби обслуговування і здійснює їх комплектацію на Території, включаючи набір персоналу з необхідним рівнем кваліфікації.

5.5.2 Сервісне підприємство (в тому числі треті особи залучені Сервісним підприємством) зобов’язується, використовуючи власні технічні засоби, надавати Споживачам гарантію і необхідне Технічне обслуговування на всю реалізовану Продукцію на строк, що не може бути менше строку встановленого Виробником, і не менше строку передбаченого чинним законодавством України і відповідними приписами. Умови надання Сервісним підприємством гарантії та Технічного обслуговування визначаються у «Порядком і умовами надання Сервісним підприємством гарантії та Технічного обслуговування на всю реалізовану Продукцію» (Додаток № 1 до цього Договору).

5.5.3 Сервісне підприємство повинно забезпечити необхідний запас Запасних частин, витратних матеріалів, інструменту, технічної документації, що дозволяє йому забезпечити своєчасне і якісне Технічне обслуговування Автомобілів в сервісній мережі на Території.

5.5.4 Сервісне підприємство з ініціативи Дистриб’ютора здійснює відзив Автомобілів для примусової заміни деталей, вузлів і агрегатів. Умови відзивних кампаній будуть передбачатися умовами окремо укладених договорів.

5.5.5 Сервісне підприємство зобов’язується забезпечити якісне Технічне обслуговування Автомобілів в сервісній мережі незалежно від місця і часу їх придбання Споживачем.

5.5.6 Сервісне підприємство зобов’язується дотримуватися приписи нормативних документів Дистриб’ютора, що стосуються Технічного обслуговування Автомобілів.

5.5.7 Сервісне підприємство організовує за свій рахунок навчання і підвищення кваліфікації фахівців і керівників підприємств сервісної мережі, в тому числі і за рекомендаціями Дистриб’ютора.

5.6 Товарні знаки

5.6.1 Сервісне підприємство безпосередньо або опосередковано не подає заявку на реєстрацію будь-яких торгових марок або торгових назв, ідентичних чи подібних торговим маркам або торговельним назвам, що згадуються в Брендбуці у зв’язку з Автомобілями, Запасними частинами до них або яких-небудь послуг, що належать до Автомобілів в будь-яких країнах світу. Якщо Сервісне підприємство подало заявку або зареєстрував які-небудь зазначені торгові марки і/або торгові назви, то Сервісне підприємство негайно відкликає такі заявки або переуступає будь-які отримані права у зв’язку з такими невиконаними заявками та/або реєстрацією на користь Виробника безоплатно і за першою вимогою. Сервісне підприємство ні в якому разі не оспорює право Виробника на користування будь-яким товарним знаком або торговельною назвою, використовуваними Виробником.

5.6.2 Протягом строку дії цього Договору, Виробник не заперечує щодо використання Сервісним підприємством товарних знаків і торгових назв, що згадуються в Брендбуці виключно для цілей Збуту і реклами Продукції в межах Території. Сервісне підприємство користується товарними знаками та торговими назвами в чіткій відповідності з Брендбуком та вимогами цього Договору.

5.6.3 Сервісне підприємство негайно повідомляє Виробника та Дистриб’ютора про всі обмеження або порушення по відношенню до Продукції, торгових назв, товарних знаків, проектів, авторських прав та/або патентів або інших прав Виробника що згадуються в Брендбуці, про які Сервісному підприємству стало відомо, а також співпрацює з Дистриб’ютором та Виробником при врегулюванні всіх судових спорів, що відносяться до них.

5.6.4 У випадку розірвання або завершення строку дії цього Договору Сервісне підприємство негайно припиняє користування (включаючи, без обмеження, використання в комерційній літературі та офісних позначеннях) торговельною назвою, товарними знаками, захищеними авторським правом матеріалами або патентованими проектами або матеріалами, комерційними вказівками, комерційною і рекламною літературою, зразками та іншими маркетинговими матеріалами та інформацією, а також направляє Дистриб’ютору всі матеріали, що відносяться до вказаних вище матеріалів або застосовуються у зв’язку з ними.

5.6.5 Протягом строку дії цього Договору Сервісне підприємство, а також треті особи, залучені Сервісним підприємством для виконання цього Договору, з ціллю Збуту і реклами Продукції і послуг в межах Території використовує фірмовий стиль торгової марки JAC згідно з наданим Дистриб’ютором Брендбуком. У разі, якщо Сервісне підприємство відмовиться від використання фірмового стилю торгової марки JAC або використовує його з порушеннями і з невідповідністю Брендбуку, Дистриб’ютор має право розірвати цей Договір відповідно до умов ст. 9 цього Договору або застосувати до Сервісного підприємства штрафні санкції.

5.7 Репутація

5.7.1 Сервісне підприємство веде свою діяльність способом, який завжди буде позитивно відображатися на Дистриб’юторі та Виробникові, Продукції і їх доброму ім’ї та репутації, а також будь-яким чином уникати яких би то не було обманних, що вводять в оману або неетичних дій або реклами, які приносять шкоду або можуть принести шкоду Дистриб’ютору/Виробникові, Продукції, іншим уповноваженим Сервісним підприємствам або громадськості. Сервісне підприємство приділяє найбільшу увагу запобіганню виникнення ситуації або обставин, які могли б порушити добру репутацію Дистриб’ютора/Виробника, і зокрема, вживає будь які можливу дії для негайного врегулювання будь яких претензій (вимоги), пред’явлених Споживачами щодо Дистриб’ютора/Виробника.

5.8 Виробнича/інтелектуальна власність, ліцензії

5.8.1 Дистриб’ютор і Сервісне підприємство приділяють необхідну і достатню увагу такій виробничій та інтелектуальній власності, як патенти, товарні знаки, тощо в межах Території, так щоб будь-яка дія Сервісного підприємства та/або Дистриб’ютора згідно з цим Договором або Продукція, продана Сервісним підприємством згідно з цим Договором, жодним чином не порушували права виробничої/інтелектуальної власності третіх осіб в межах Території.

5.8.2 Якщо третьою особою пред’являється спір або претензія на підставі того, що певна дія, виконана, або Продукції, продані Дилером, Сервісним підприємством або Дистриб’ютором згідно цього Договору, можуть порушити або порушили будь-які права виробничої або інтелектуальної власності третьої особи в межах Території, то Сервісне підприємство, незалежно від того, залучений він у такий спір або претензію як сторона чи ні, негайно повідомляє Дистриб’ютора про них, а також вживає всіх заходів для врегулювання або іншим чином вирішення такого спору або претензії. Дистриб’ютор, коли вважає це необхідним, провадить заходи по запобіганню або врегулювання такого спору чи претензії або спільно з Сервісним підприємством, або самостійно. У будь-якому такому спорі або претензії, в якому Сервісне підприємство та Дистриб’ютор спільно іменуються сторонами, і Дистриб’ютор офіційно бере участь у розгляді, Дистриб’ютор залишає за собою право здійснювати врегулювання або захист у спорі або претензії.

5.8.3 Ні цей Договір, ні продаж Продукції, надання послуг згідно з цим Договором не надає або не передбачає надання Дистриб’ютором якої-небудь ліцензії Сервісному підприємству щодо будь-яких патентів, ноу-хау чи інших прав виробничої або інтелектуальної власності Виробника або його департаментів, підрозділів.

5.8.4. Якщо Сервісне підприємство порушує умови цього Договору таким чином, що це в значній мірі, на думку Дистриб’ютора, буде мати негативний вплив на репутацію Автомобілів, Запасних частин та додаткового обладнання або знаків для товарів і послуг, Дистриб’ютор проводить відповідні переговори з Сервісним підприємством для спільного узгодження заходів по негайному усуненню такого порушення. У випадку, якщо Дистриб’ютор і Сервісне підприємство не зможуть прийти до згоди щодо заходів реагування на будь-які суттєві порушення, вчинені Сервісним підприємством, Дистриб’ютор має право розірвати цей Договір і припинить подальшу поставку Продукції Сервісному підприємству.

Стаття 6. Конфіденційність

6.1 Сторони зберігають конфіденційність щодо існування і змісту цього Договору до моменту, коли це буде інакше вирішено Сторонами. Будь який прес-реліз або публічна заява повинні бути попередньо спільно обговорені Сторонами.

6.2 Будь яка інформація (як технічного, так і іншого характеру), отримана від іншої Сторони в результаті обговорення та/або виконання цього Договору, залишається власністю Сторони, яка представляє дану інформацію.

6.3 Будь яка інформація буде використана виключно в інтересах цього Договору.

6.4 За винятком необхідного для Збуту Продукції у Сервісного підприємства обсягу інформації, Сторони не допустять ні під час дії цього Договору, ні пізніше використання технічної та іншої інформації, наданої протилежної Стороною, третіми сторонами.

6.5 Дані зобов’язання не зачіпають перерахованої нижче інформації:

– Якщо Сторона може документально довести, що інформація вже була в її розпорядженні до отримання такої від іншої Сторони;

– Якщо Сторона може довести, що дана інформація на момент її отримання була загальновідома;

– Якщо інформація стала загальновідомою після її отримання однією із Сторін не з вини цієї Сторони;

– Якщо інформація стала доступною після попередньої письмової згоди на те іншої Сторони;

– Якщо інша Сторона може документально підтвердити отримання інформації самостійно без доступу до переданої іншою Стороною інформації;

– Якщо Сторона може довести, що вона отримана від третьої сторони, яка має право розголошувати її.

Стаття 7. Відповідальність Сторін

7.1. Сервісне підприємство несе відповідальність за дії/бездіяльності третіх осіб залучених ним до виконання умов цього Договору або договорів укладених на виконання цього Договору, як за свої власні дії.

7.2. У випадку порушення Сервісним підприємством умов цього Договору, він зобов’язується негайно відшкодувати Дистриб’ютору всі документально підтверджені збитки та/або втрати, завдані таким порушенням.

7.3. У випадку порушення Сервісним підприємством умов п.п. 3.1.2, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 п. 3.1 ст. 3 та п.п. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 цього Договору, Сервісне підприємство виплачує Дистриб’ютору неустойку у розмірі 5 000,00 гривень (п’ять тисяч гривень) за кожен виявлений випадок порушення. Оплата Сервісним підприємством неустойки, не звільняє його від виконання своїх обов’язків в натурі, в рамках цього Договору.

7.4. За порушення строків приймання Товару, Сервісне підприємство зобов’язане сплатити Дистриб’ютору штраф у розмірі 1% (одного відсотку) від вартості не прийнятого в строк Товару за кожен день порушення зобов’язань.

7.5. У випадку прострочення оплати Товару Сервісним підприємством у строки, узгоджені Сторонами в Специфікаціях і підтверджені виставленим Дистриб’ютором рахунком на оплату поставленого Товару, Сервісне підприємство зобов’язане сплатити Дистриб’ютору пеню у розмірі 1% (однин відсоток) від простроченої суми за кожен день прострочення оплати, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України.

7.6. Відмова Сервісного підприємства оплатити Продукцію  відповідно до узгодженої Заявки та виставленого Дистриб’ютором рахунку на оплату Продукції, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1% (одного відсотка) від загальної вартості Продукції, зазначеної у Заявці Сервісного підприємства.

7.7. У разі прострочення поставки Товару Дистриб’ютором у строки, погоджені Сторонами, останній сплачує Сервісному підприємству штрафні санкції в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від загальної вартості Продукції, зазначеної у Заявці за кожний день прострочення.

7.8. Порушення Сервісним підприємством порядку узгодження Заявки, передбаченого цим Сервісним договором, тягне за собою накладення штрафу за кожний виявлений випадок порушення в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від загальної вартості Продукції, зазначеної у Заявці.

7.9 Порушення Дистриб’ютором порядку узгодження Заявки, передбаченого цим Сервісним договором, тягне за собою накладання штрафу за кожний виявлений випадок порушення в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від загальної вартості Продукції, зазначеної у Заявці.

7.10. В інших випадках невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.11. Сторони крім сплати штрафних санкцій зобов’язані відшкодувати завдані збитки, що виникли у зв’язку з порушенням однією із Сторін умов цього Договору.

Стаття 8. Форс-мажор

8.1 При виникненні обставин, що перешкоджають будь якій Стороні повністю або частково виконати свої зобов’язання за цим Договором, а саме: пожежа, стихійні лиха, землетруси, повені, аварії на транспорті, перекриття автотранспортного сполучення, стан війни, військові операції будь-якого роду, блокада, заборона експорту чи імпорту, страйки або інші, не залежні від Сторін обставини, а також зміна законодавства – термін виконання зобов’язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

8.2 У випадку якщо ці обставини триватимуть більше 180 (сто вісімдесят) днів підряд, будь-яка із Сторін може припинити виконання своїх зобов’язань за цим Договором, і жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування понесених нею збитків.

8.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання своїх зобов’язань за цим Договором, негайно сповіщає іншу Сторону про несприятливих обставин поза її контролем і передбачувані терміни їх дії.

8.4 Належним доказом наявності зазначених вище обставин та їх тривалості будуть належним чином оформлені документи які свідчать про зазначені обставини, що видаються Торгово-промисловою палатою України (ТПП) або іншим компетентним державним органом України.

8.5 Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови від виконання Сторонами грошових зобов’язань.

Стаття 9. Дія Договору

9.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами, та діє до «31» грудня 2020 року.

9.2 Строк дії Договору може бути продовжений, шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.

9.3 Цей Договір, укладений між Дистриб’ютором і Сервісним підприємством, автоматично втрачає свою силу після повідомлення Дистриб’ютором Сервісного підприємства про припинення дії відповідного дистриб’юторського договору укладеного між Виробником і Дистриб’ютором.

9.4 Одна із Сторін має право в будь який час, припинити дію Договору, надавши другій Стороні письмове повідомлення, якщо відбулася будь-яка з наступних подій:

а) якщо інша Сторона порушує будь-яке з своїх зобов’язань за цим Договором та не припиняє або не може припинити таке порушення протягом 30 (тридцяти) днів з моменту надання повідомлення Стороні, що не порушує свої обов’язки.

б) якщо приймання або виконання в примусовому порядку або внесення змін в який-небудь закон або нормативний акт, або будь-яка дія державного органу в межах Території, про яке згадується в повідомленні, приводить, за обґрунтованою думкою Сторони, до необґрунтованого подорожчання та неможливості або до необґрунтованої складності виконання цього Договору для Сторони, або суттєво змінює права та обов’язки Сторони в порівнянні з тими правами і обов’язками які узгоджуються та передбачаються у цьому Договорі, або суттєво знижує користь, передбачену цим Договором, яка повинна бути отримана Стороною;

в) якщо інша Сторона буде неспроможна протягом періоду в 180 (сто вісімдесят) днів поспіль виконувати будь-які з своїх обов’язків відповідно до цього Договору з причини виникнення обставин Форс-Мажору, які визначенні у ст. 8 Договору та становляться причиною нанесення суттєвої шкоди одній з Сторін.

9.5 Дистриб’ютор має право припинити дію цього Договору в будь який час, направивши Сервісному підприємству письмове повідомлення, у випадку, якщо Сервісне підприємство:

– Взагалі не виплачує свої борги по мірі настання термінів їх сплати;

– Здійснює переуступку на користь своїх кредиторів;

– Визнається неплатоспроможним або банкрутом, або на нього поширюється будь-який державний наказ про ліквідацію, реорганізацію, розформування або припинення діяльності такої Сторони;

– Пред’являє будь-який позов для зазначених вище цілей.

9.6 У випадку розірвання даного Договору з причин, викладених в цьому Договорі або з інших причин, або закінчення строку його дії, Дилер продовжує виконувати свої зобов’язання з Технічного обслуговування Автомобілів перед Споживачами протягом всього періоду дії гарантії яку надав Дилер на відремонтовані ним Автомобілі.

Стаття 10. Врегулювання спорів

10.1 Спори, що можуть виникнути з цього Договору, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів або у порядку досудового врегулювання спорів, передбаченого чинним законодавством України.

10.2 Якщо Сторони не дійдуть згоди в порядку передбаченому п. 10.1 ст. 10 цього Договору, спір що виник буде передано на розгляд до відповідного суду в порядку передбаченому чинним законодавством України.

10.3 Сторони згодні з тим, що для вирішення спору, що виник між ними, буде застосовуватися чинне законодавство України.

10.4 Сторони згодні вважати рішення вказаного суду по спору між ними остаточним і зобов’язуються виконати його в строк, встановлений в самому рішенні.

Стаття 11. Інші умови

11.1 Цей Договір складено у двох автентичних примірниках на українській мові, по одному примірнику для кожної з Сторін.

11.2 Всі зміни, додатки, доповнення до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони складені у письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими представниками обох Сторін.

11.3 Всі згадані в цьому Договорі додатки до нього є невід’ємними частинами даного Договору.

11.4 Всі письмові повідомлення, передбачені цим Договором, направляються на поштові адреси Сторін або шляхом відправлення повідомлення засобами факсимільного зв’язку або електронної пошти.

11.5 У випадку зміни юридичної або поштової адреси, юридичних реквізитів, у тому числі найменування Сторони, ця Сторона зобов’язана негайно повідомити про це іншу Сторону у письмовому порядку, з наданням відповідних, належним чином завірених копій підтверджуючих документів.

СТАТТЯ 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ДИСТРИБ’ЮТОР:СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО:
ТОВ «ДЖАК УКРАЇНА»Юридична та поштова адреса: Україна, 04176, Київ, вул. Електриків 29-АЄДРПОУ 38392679ІПН 383926726567Свідоцтво платника ПДВ № 200122074IBAN UA 02 380582 0000026006010313981в АТ «МІБ» Україна МФО 380582

Генеральний директор ______________________________ С.В. ХромецьМ.П.
Юридична адреса: Поштова адреса: Ідентифікаційний код _____________ІПН ___________________IBAN в ____________ МФО _______Свідоцтво платника ПДВ № ______________________

_____________ 
_______________________  ________________м.п.